Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Please, Stop Saying Bitcoin Is Dead

My Bitcoin is down by more than $100,000 and I’m grinning. 13 years on, we’ve heard it all before. Here’s what is missed.

Tim Denning
Jun 10 · 6 min read
Image Credit: MustafaAkman

Saying Bitcoin is dead is nothing new.

It’s become so common that a website that tracks this bizarre phenomenon has recorded 416 times Bitcoin has been declared dead … and…