Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

I Wrote on Medium Every Single Day For a Year And Here’s Everything I’ve Learned

365 days and over 365 articles later.

Khadejah
Khadejah
May 25 · 6 min read
Photo via Pexels

What a ride.

This has been a post in the making for a year. There have been a ton of ups and downs. I’m still flabbergasted I made it this long.