Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Hey everyone,

We are making some changes — here are three updates that cover everything you need to know:

Ali Mese
Ali Mese
Mar 21 · 7 min read

1. We’re Rebranding The Startup to Start it up.

The rebranding move is the first major pivot in our 7-year history.

Times are changing.