Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

The Rich Are Fleeing to Texas

And soon they’ll abandon America altogether

Jared A. Brock
Jan 4 · 7 min read
Photo by Pixabay from Pexels

As soon as Ryan Holiday became a New York Times bestseller, he moved to a ranch in Texas.

As soon as Rachel Hollis’s book sold 1 million copies, she moved to Texas.

Right after closing a $100 million Spotify deal, Joe Rogan moved to a $14.4 million mansion in Texas.