Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Meet the New Richest Man in the World

190 billion reasons why we need to reform the global economy

Jared A. Brock
Jun 7 · 4 min read
Bernard Arnault
Image credit: Wikimedia Commons

Every billionaire is a policy failure.Dan Riffle

Most people haven’t heard his name, but they certainly know the brands that his massive French conglomerate has swallowed whole: