Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

John Cena Shouldn’t Have Apologized to China

Don’t ever negotiate with cultural terrorists

Jared A. Brock
May 29 · 4 min read
Image credit: ABC7 News

I feel bad for John Cena. Earlier this week, while promoting Fast and Furious 9 to a Taiwanese reporter, the WWE superstar-turned-Hollywood actor said that “Taiwan is the first country that can watch the ‘F9’ film.”