Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Democracy: Don’t Give Up On Something We’ve Never Tried

People are turning to fascism because they’ve never had a voice

Jared A. Brock
May 19 · 3 min read
Pericles in Athens, Wikimedia Commons

Athens wasn’t a democracy.

Women couldn’t vote.

Slaves couldn’t vote.

Metoikoi (permanent residents) couldn’t vote.