Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

90% of the World Is Stuck in a Game They Don’t Want To Play

Let’s face it: the economy is rigged and getting worse

Jared A. Brock
May 1 · 3 min read
Photo by Karolina Grabowska

Imagine you’re given the option to play one of two games:

Game #1