Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

What Happens When EV Charging Networks Lie About Their Uptimes?

The future of Electric Vehicles is dependent on charging network reliability.

Carbon Radio
Jun 18 · 3 min read

Many Electric Vehicle charging networks are claiming very high “uptimes”. This is to say that they are claiming that the chargers that are part of their network are either not down for maintenance very often or when they are…