Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

OPEN LETTERS

An Open Letter to My Teenager on Some Bathroom Basics

#1. That thing on top of the toilet is what you use to flush

Courtney Burry
Jun 12 · 6 min read