Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Life Lessons

You Aren’t Lazy. You Are Overstimulated.

Slowing your life down is the secret to getting things done.

Sean Kernan
Jun 1 · 4 min read
Woman holding her finger up to her lips to get her son to quiet down while she talks on the phone.
Woman holding her finger up to her lips to get her son to quiet down while she talks on the phone.
Woman holding her finger up to her lips to get her son to quiet down while she talks on the phone.
Editorial rights purchased from PeopleImages via Istock Photos