Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Life Lessons

Four Fake Nice Gestures That Are Actually Manipulative

Watch out for these signs of a person who isn’t as friendly as they seem.

Sean Kernan
Jun 25 · 5 min read
Couple reviewing a contract.
Couple reviewing a contract.
Couple reviewing a contract.
Editorial Rights purchased via iStock Photos